تاريخچه KUNG FU

سخنم راباحديثي ازمولاي متقيان حضرت علي عليه السلام آغاز مي کنم :
مسلمان بايد هم بدن نيرومند و قوي داشته باشد وهم توان فکري ،چراکه يک شخص نحيف الجثه
وضعيف حتي از اداي عبادت نيز بر نمي آيد .
کونگ فو ،شناخته شده ترين ريشه ي هنر هاي رزمي
پيدايش وفلسفه کونگ فو ،ازجمله پيچيده ترين مسائلي است که مي توان به آن پا سخ داد وعلاقمندان
به راحتي نمي توانند اطلاعات مستندي ازچگونگي شکل گيري اين هنر رزمي بدست بياورند.
کونگ فو يک نگرش است بر دنياي جديد ،ضمن اينکه داراي يک تاريخچه ي قديمي ميباشد .
سرگذشت کونگ فو هم زمان با تاريخچه ي انسان انديشمند است که در دوازده هزار سال پيش
سابقه اولين حرکات فکر وجسم براي اولين بار براي مقابله با محيط زيست و بقاي خود ،داشته است.
اولين کساني که پي به اين نيروي اسرار آميز بردند ،نژاد زرد بود ند وچون بعدهافقط از نيروي تن
استفاده کردند ،اصول ومباني علمي اين راه فراموش شد . اصولاً در سبکهاي رزمي کساني بوده اند
که دانش پيشينيان را با اندوخته تجربي خويش در آميخته اند وبه مقتضاي شرايط زماني ومحيطي
خود ،بيش از ديگران درمعرفي و ارائه يک شيوه رزمي خاص موفق بوده اند.ذکر نام وسبک ايشان
يادي است براي آنها که مي دانند وتذکري براي آنان که نمي دانند . هيچ استادي تاشيوه کلاسيک
واصولي را بطورکامل ودقيق نياموخته ،سبکي را معرفي نکرده است . ياد وخاطره اساتيد ،هميشه
شوق هنرجويان را برمي انگيزد واين همان چيزي است که مايه پيشرفت مي شود .
«اشتياق آموختن ودانستن » بسياري ازاين پيشگامان را ديگران نمي پسندند ، برخي به دلايل درست
وگروهي ديگر به علل نادرست . اما به هر تقدير قضاوت،قله هاي کوهي است که دامنه اش شناخت
درست ناميده مي شود. «هرچند هميشه افرادي هستند که در رسيدن به قله ، هلي کوپتر را به
کوهنوردي ترجيح ميدهند.» اگر هرکسي درهر درجه اي ازمهارت رزمي، عمر شاگردي بيشتري
داشته باشد ،استاد بهتري خواهد بود .
مطلب در زمينه ي بيانگذاران وبنيگذاري،بسيار است ودرحوصله اين مقاله نمي گنجد ،اطمينان داريم
اسا تيد فاضلي نيز هستند که به ازاي تدريس يک درس يا مطلب ،ده درس را تفهيم وتمرين مي کنند
واز وجود خود ،پلي مي سازند که نسلهاي آينده با عبور ازآن به شناخت دقيق تري دست يابند.
تامو بنيانگذار قديمي ترين شيوه شناخته شده متعارف در کشور چين و جهان است که کونگ فو نام دارد

 

. لغت کونگ فو به معني : انجام بيشترين کار در کمترين زمان است وکسي که اين هنر رزمي را
مي آموزد ،مرد ماهر وتصويري ازکارپيوسته وجدي را با خود دارد.
گفته ميشود کونگ فو حدود 2500 سال پيش در کشور چين توسط مردي به نام دراياما تائيشي
يا «تامو»يا «بودهي دارما»يا«دات مور»يا «بودا آدها »کاشف انديشه برتر ونفوذ روح توانا عرضه
شد.دراياما ثابت کرد که انسان قبل ازاينکه به مسائل دنياي خارج خود بيانديشد بهتر است به خود
بيانديشد وهمين فکر بود که جامعه ي قرن بيستم را با تکان شديد به مکتب خود رهنمون کرد و
هم اکنون ميليون ها انسان از کليه جوامع ،مفتون اين انديشه شده اند.
درا ياما درابتدا شاگردان را به گرد انديشه فرو برد وپس از ساليان زياد رياضت درتوانايي انديشه،
دانست که نيروي انديشه توانا است ولي تن بي حرکت است . ازهمين جابود که بمنظور نمايش
نفوز انديشه ي برتر ،حرکاتي ازدست وپا ابداع نمود.
حرکات دراياما با تحولهاي بسيار بصورت دست وپا وبالاخره متکي به نيرو هاي دوران بطريقه ي
علمي امروز به آن پرداخته ميشود ،آميخته اي از هنر تن وروان است که نام آن را کونگ فو
نهاده اند.
درسال 1900 استاداني از نژاد زرد بگرد هم جمع شدند واصولي بر ضربات علمي وفني بنام
هنرهاي مبارزه اي تنظيم کردند ومربياني نيز به کشور هاي مختلف جهان اعزام داشتند.
برخي اعتقاد دارند درا ياما ازهندوستان وارد چين شده ،اما پژوهشهاي دقيق تاريخي در حوزه
فنون رزمي ،وجود شيوه مبارزاتي شبيه به فنون وي رادرهندوستان آن زمان تأييد نمي کند.
دراين ميان نظر «پال پيلوت» مورخ فرانسوي وگروهي ديگر از محققان که معتقدند وي ازايران
به چين رفته است ،به حقيقت نزديکتر به نظر مي رسد . وجود معابدي که در غرب چين ميان
کوهستان ها وبعضاً در غار ها بنا ء شده ونقش نماد ماه وخورشيد «که از مباني ديدگاه ماني
وساير مخالفين سلسله ساساني است »بر ديوار آنها، همچنين مطالب تخصصي مطرح شده در
مکاتب کونگ فو درباره ي ماه واشاره اساتيد اين سبک به ماه ومعني آن در سبکهاي «پاشي ين چين ،
نگو چوچوآن»وساير سبکها وتلفظ چيني کلمه فارسي «تاماه » که همان « تاموست » به همراه خيلي
دلايل ديگر بنيا نگذار کونگ فو شائولين که شناخته شده ترين ريشه ساير هنرهاي رزمي جهان
است،رايک ايراني معرفي مي کند. به هر تقدير ، دراياما ازغرب به چين آمد وبه «بودتور »رفت
وپس از طي مراحل ومنازعاتي ، امپراتور،آن معبد را دراختار وي گذاشت تا تعليمات خودرا درآنجا
بنياد نهد. اين معبد پس از چند دوره تخريب وآتشسوزي وبازسازي ،بعدها درزمان سلسله «تانگ»
شائولين نام گرفت .
درهنگام استقرار تامو در اين معبد ، هنرجويان وي از فشار خستگي وتمرکز شديد اثناي تمرينات
فکري وروحي به ضعف جسماني شديدي مبتلا شدند که دراياما رامجبورکرد تمرينات بدني خواصي
را براي جلو گيري از فساد سلولي وافزايش قدرت جسماني به ايشان عرضه کند .قسمتي ازاين تمرينات
«شي آر لوهان شو»يا«آي کي کين کيو»نام دارد که امروزه نيز اگر درست تدريس شود،جزء مفيد ترين

 

 وسنگين ترين تمرينات بدني موجود دردنيا است .درا ياما دوکتاب به جاي مانده که يکي
«يي جين چينگ»نام دارد ودر ارتباط باتقويت نيروي جسماني است وديگري «شيه سويي جينگ»گفته

 

 مشود که ناظر بر تمرينات فکري وتعليمات روحي است .
ازکتاب دوم در مراجع رسمي کشور چين بطور علني اثري دردست نيست وگفته ميشود کتاب نخست
نيز به طور کامل در اختيار پژوهشگران قرار نگرفته است .دراياما پس از تعليم شيوه خود، روزي از معبد
خارج شد و ديگر هرگز بازنگشت ، اثري از مقبره يا قبر او دردست نيست ، ولي تصاويري که به او نسبت
داده مي شود ، از چين تا اوکيناوا واز استراليا تامحله چيني ها درشهر هاي مختلف آمر يکا ، زينت بخش
مکانهاي تمرين هنرهاي رزمي است .درحقيقت چهره واقعي دراياما همچون چهره حقيقي فنون او
براي همگان روشن نيست ، اما نتايج عمل او دراغلب نقاط آسياي جنوب شرقي هم ازنظر آييني وهم
به لحاظ تمرينات بدني تاامروز باقي مانده است.
کونگ فو توآ درايران درسال 1352 توسط بيانگذار آن استاد پروفسور ابراهيم ميرزايي با 5 نفر
هنرجو فعاليت خود را آغاز نمود ودرحال حاضر تعدادعلاقمندان به هزاران نفر در سطح کشور رسيده
است واين نشان دهنده ي تيزهوشي وذکاوت هموطنان است که خيلي زود به فوائد کونگ فوپي بردند
وبسوي اين ورزش کشيده شدند.
کونگ به معناي دانايي و فو به معناي طريقت است ودرپيونداين کلمات به کونگ فو طريقت دانايي
گفته ميشود حرکت در مسير دانايي ويا گام برداشتن در طريقت دانايي به درک انسان بستگي دارد
ودرک حاصل نيروي فکر است وفکر نيز در جسم قرار دارد که به آن پايگاه فکر مي گويند.
کونگ فو ضمن اين که داراي يک تاريخچه از منه ي قديمي مي باشد ، يک نگرشي است بر دنياي
جديد و جواناني که دراين اثر هيجان زده بسر ميبرند وهرگونه اعمال قهرماني ازآنان سلب شده
وگاهي گوشه گيري وبي بندو باري آنان را مبتلا ساخته است يک دنياي جديد است ، راهي پر قدرت
است وروش درست انديشيدن ميباشد

کنگ فو توا

مقدمه

آفرین جان آفرین پاک را آنکه جان بخشید وایمان خاک را

تاریخچه پیدایش کانگ فو توا

کانگ فو قدمتی تقریبا برابر تاریخ نسل بشر دارد ولی رشد ونمو این هنر از هنر قدیمی چینی به مفهوم طریق مشت زنی یا کمپو سرچشمه میگیرد. در باره ریشه کمپو یک داستان قدیمی چنین بیان میکند:

یکی از پیروان مکتب بودا بنام((داروما تائیشی))از هندوستان برای آموزش اصول دین بودا به پادشاه لیانگ به چین سفر کرد.او برای رسیدن به چین راه طولانی و خطرناک را که نیاز به قدرت و مقاومت جسمی وروحی فوق العاده داشت به تنهایی طی کرد ودر معبدی بنام شائولین سو اقامت گزید وبه تعلیم مکتب خویش پرداخت تعلیمات شدید فکری او باعث خستگی ومنزوی شدن شاگردان او شد در مرحله بعدی او به شاگردانش توضیح داد که هر چند هدف دین بودا سالم سازی روح انسان میباشد اما روح وجسم از همدیگر جدا نیستند وهنگامی که شخص در ضعف فیزیکی باشد نمی تواند به تزکیه نفس دست یابد داروما برای ایجاد نیروی فیزیکی برتر 9 سال وقت صرف کرد و ساکت و آرام در دنیای درون خود فرو رفت پس از این مدت حرکات سریع برای دست وپا ابداع کرد. که همین حرکات پایه واساس بیشتر ورزشهای رزمی امروزی است.پس از چندی شاگردان او از جنگجوترین افراد چین محسوب شدند وهنری را که ایشان یاد گرفته بودند به کمپو یا شائولین سو معروف گردید.

و پایه و اساس ورزش ملی چین را بنا نهاد.

این هنر بعدا طی سفرهای تجاری بازرگانان که نیاز به امنیت داشتند آموخته شد وبه سایر ممالک از جمله ژاپن- کره- هنگ کنگ و غیره انتقال یافت و پایه واساس ورزشهای رزمی شرقی چون کاراته و..... را بنا نهاد . اما بیشتر این افراد فقط به نیروی تنی این هنر توجه کردند و از فلسفه عمیق وقدرتهای درونی این هنر غافل شدند و به تدریج فلسفه این هنر به فراموشی سپرده شد.

این هنر در ایران توسط ابراهیم میرزائی شالبند قرمز کانگ فو بصورت تز علمی مطرح شد که ایشان این هنر را با آداب وسنن و فرهنگ غنی ایرانی ومطابق فرمول تن ایرانیان بنیان نهاد به همین علت اسامی و معانی این هنر ایرانی است حرکات و تکنیکهای این هنر با توجه به نوع فیزیولوژی وآب وهواو تغذیه مردم ایران زمین طرح ریزی شده است وبرای همین پیشرفت این هنر در ایران خیلی سریع و چشمگیر بوده است.اولین گاماولین گام در راه شناخت این هنر بزرگ آشنایی با اصطلاحات ومعانی کلمات می باشد

پس براین اساس:

کانگ:یعنی دانایی فو:طریقت

پس کانگ فو یعنی طریقت دانایی وطریقت دانایی بدرک ماست ودرک مانیروی فکر ما وفکر ما در جسم ما وجسم پایگاه فکر ماست

توآ: یعنی انشاء تن وروان (پرورش دادن تن و روان)یا پروردن جسم وطریقت دانایی (کانگ فو توآ) ما را به سوی خویش می خواند ومی سراید توآ.به خود آ.یعنی تو بیا و به خود بیا.یا بقول شاعر هر کس تورا بسوی خویش میخواند من تو را جز به سوی تو نمی خوانم.

هدف توآ:توانایی- هستی داری-یگانگی - هم آهنگی - دیدگاه یگانه وخود شناسی است.

این است طریقت دانایان به تن وروان انسان شاهکار جهان دارای قدرتی نا محدود وسلسله ای ازشعور واندیشه است وباید وی را در حریم معنویت جستجو کرد به این آماج وتوان- و تو ای انسان که بر ما نشسته و تفکر آغاز نموده ای این راه راهیست بی پایان واندیشه جهان وانسان- انسانی بی زمان با فرهنگ زمان در بی زمان است

مفهوم آرم كانگ فو

1- مشخصات عبارتند از:

هلال قرمز بالاي مشت نشان دهنده فلسفه خون كانگ فو يعني مبارزه تا آخرين قطره خون در راه آزادي انسانها مي باشد.

2-مشت در ميان دايره سياه نشان دهنده قيام از دل تاريكيها و پليديهاو همه آنچه كه انسان امروز از خود بيگانه كرده ودر بند كشيده است.

و مشت نشانه تجاوز نمي باشد ،بلكه حالت دفاعي دارد كه از شكل آن نيز مشخص است .

3-هلال سفيد زير مشت نشان دهنده نژاد سفيد ايراني است.

4-كره جهان زير مشت و نقشه ايران در وسط كره بعنوان پايگاه كانگ فو توآ در جهان مشخص شده است .

اين آرم روي سينه طرف چپ قرار مي گيرد كه مشت حفاظت از قلب ماست كه طپش آن صداي فكر مان است.

پس آرم كانگ فو نيز دفاعي بودن اين هنر را نشان مي دهد و بازگو كننده اين نقطه است كه:

پيكار ما فقط براي دفاع از انسانيت است

برنامه آموزش ضربات پا

ياد گيري ضربات پا استفاده از آنها نسبت به ضربات دست ،زمان و تمرين زيادي را ميطلبد و بيشتر رزمي كاران در مورده استفاده از پا ها دچارمشكل مي شود .بدين منظور براي آموزش ضربات پا بايد برنامه ريزي دقيق واصولي انجام شود تا همراهان نسبت به پيشرفت وآمادگي جسماني با يادگيري خطوط كانگ فو بر ضربات پا تسلط كافي نسبت به درجه(خط ) داشته باشد .

برنامهاي كه اين جانب در طول آموزش چند ساله تجربه كردهام براي آموزش ضربات پا به شرح زير مي باشد .

در اين برنامه براي هر خط از كانگ فو از خط1تا خط 4ضربات پا درنظر گرفته شده است تا همراهان در هر خط اصول صحيح اجراي ضربات پا را ياد بگيرند ووقتي همراه طبق اين برنامه آموزشي خط 4 را به پايان رساند ديگر مشكلي درباره نحوه اجراي كلاسيك ضربات پا (اعم از مستقيم ،چرخشي ،پرشي وغيره...)نداشته باشد.

همه ي همراهان به اين نكته واقفند كه با پيشرفت همراه و تمرين زياد هر روز برقدرت و سرعت ضربات افزوده مي شود ولي اصول ضربات هميشه ثابت مي باشد وما در اين برنامه بيشتر آموزش اصول را در نظر گرفته ايم .

چون وظيفه ي اصلي يك مربي در بخش آموزش ضربات آموزش اصول صحيح تكنيكهاي و وظيفه ي بعدي بعهده ي خود همراه است كه با تمرين و تلاش برقدرت و سرعت ضربه ي خود بيفزايند . ولي اگر اصول تكنيك درست نباشد هر قدر هم يك همراه سعي و تلاش كند ضربه ي خوبي اجرا نخواهد شد .

ضربات پا

ضربات پا در كانگ فواز اهميت فوق العاده اي برخوردارندو يكي از بخشهاي اساسي تمرينات كانگ فو مي باشد يك كانگ فو كار بايد از پاهاي قوي ،سريع وكنترل شده برخردار باشد تا بدان پايه كه مانند دستها از پاها استفاده كند.

بطور كلي ضربات پا در كانگ فو به دو طريق استفاده مي شود:

1-ضربت دفاعي يا سدكننده

2- ضربات حمله اي يا نفوذي

نرمشهاي فكري (رواني)

دربيشترحركات و نرمشها فكرنيز دخالت دارد ولي نرمش فكري نرمشي است كه در آن جسم هيچ گونه حركتي ندارد وهر گونه حركت و نرمش در فكروروان انسان انجام مي شود و تمام حواس بدرون توجه دارند و در فكر وروان اين حركات و نرمشها انجام مي شوند .نرمشهاي فكري انواع زيادي دارد كه خارج از بحث ما دراين كتاب است يك نوع نرمش فكري ساده بطور مثال چنين است:

در حالت ذن داي نشسته ، در جاي ساكت و آرام چشمها را مي بنديم و تمام حواس خود را متوجه درون مي كنيم و حركتهاي نرمشي كه هر روزه در بايشگاه تمرين مي كنيم در فكرمان شروع به انجام دادن آنها مي كنيم و سعي مي كنيم تمام حركات را بطور احسن انجام مي دهيم .

براي همراهاني كه اولين بار اين كار را انجام مي دهند شايد كمي سخت و عجيب با شد ولي با تمرين و شكيبايي رفته رفته انجام اين گونه نرمشها ي فكري آسان شده و در فكر و جسم احساس قدرت و نشاط خاصي مي شود .

با تمرين زياد و عميق شدن تمركز بروي حركات فكري مي توانيم بدون انجام حركات جسمي تمام نقاط بدن را گرم كنيم بطوري كه عرق بر پيشاني بنشيند وبدن آماده هرگونه حركت و مبارزه شود . با تمرين اين گونه نرمشها روح و جسم هماهنگي خاصي مي يابند و اعتماد به نفس عجيبي در انسان بوجود مي آيد ، كه قابل توصيف نيست .

نيست شرح اين سخن را منتها

پاره اي گفتم بداني پاره ها

مراحل نرمش:

حركات نرمشي در مرحله ي اول بايد مفصل ها را گرم كرده وآماده حركت كندو در مرحله ي دوم عضلات را گرم كرده و به كار اندازد و در مرحله ي آخر استخوانها كه تمام نيروها توسط آنها مهار مي شود و ستون بدن هستند زيرا در حالت عادي اولين آسيب ديدگي ها بشتر در مفاصل اتفاق مي افتد و بعد از مفاصل در عضلات و در مرحله ي آخر در استخوانها بوجود مي آيد .

پس حركات نرمشي بايد به ترتيب اين نقاط بدن را گرم كرده و آماده ي حركت و تمرين كند. در هنر رزمي كانگ فو اولين اصل قبل از ورود به نرمش يا حركت و تمرين تمركزحواس و آمادگي فكري براي انجام حركا ت مي باشد.همراهان بايد توجه داشته باشند اگر اصول نرمشي رعايت نشود هر كدام از حركات ورزشي شايد آسيب جدي به بدن وارد سازد كه جبران و بهبود آن ماه ها ويا سال ها طول مي كشد .

در بيشتر هنرهاي رزمي منظور از نرمش و حركات نرمشي آماده كردن بدن براي انجام حركات و فنون با قدرت و سرعت بدون آسيب ديدن بدن مي باشد. در كانگ فو علاوه بر موارد بالا منظور از نرمش بالا بردن روان تنفسي همراه (نفس سازي ) و توان قلبي (افزايش پمپاژ قلبي ) و به كار انداختن غدد داخلي براي بوجود آوردن نيروي برتر و حركت ها ي فكري در حركات نرمشي دسته جمعي به منظور تمركز حواس و هماهنگي كامل فكر و جسم مي باشد.

پس منظور ما از حركتهاي نرمشي در برنامه هاي تمريني فقط گرم كردن بدن نيست ، بلكه در هر برنامه ي نرمشي خيلي از موارد بايد رعايت شود تا فكر وجسم يك كانگ فو كار آنطور كه شايسته است ساخته شود . در هر جلسه تمريني بايد بعد از گرم كردن عمومي بدن از نرمش هاي ويژه اي براي بالا بردن آمادگي جسماني و پيشرفت همراهان نسبت به گذشت زمان و درجه ي همراهان استفاده شود. حركات نرمشي نبايد هميشه به يك شكل اجرا شود ، بلكه درهر جلسه تمريني نرمش هاي مختلفي انجام شود .

به طور مثال در بايشگاهي كه همراهان 3 روز در هفته تمرين مي كنند ، 1روز بيشتر برروي حركتهاي كششي (ايستاو دناميك ) كار شود در روزدوم برروي حركت هاي قدرتي بيشتر كار شود و بالا خره در روز سوم بيشتر بر روي حركات سرعتي كار شود .

و در بعضي از جلسات در طول ماه حا لات تركيبي اين حركت ها انجام شود تا همراهان به يك نوع حركات نرمشي عادت نكنند كه اين يك نواختي هم باعث افسردگي و سستي همراهان مي شود و هم باعث مي شود كه بعضي از نقاط بدن بيشتر كار كرده و تقميت شود يا در اثر كار كردن زياد حالت كوفتگي و گرفتگي وجود آيد و بعضي از نقاط بدن نيز چنان بهره اي از نرمش ها نمي برد . براي از بين بردن اين حالات بايدطبق برنامه دقيق از حركا ت نرمشي متنوعي استفاده شود . بطور كلي در برنامه حركات نرمشي روزانه اصول زير بايد رعايت شود:

1 نرمش هاي ويژه براي آمادگي عمومي بدن (فكر و جسم) انجام شود .

2 حركات نرمشي ويژه اي براي آمادگي كمر و عضلات شكم انجام شود .

3 حركات نرمشي براي آمادگي عضلات دست و پا انجام شود .

اين اصول سه گانه بايد هميشه در جلسات تمريني رعايت شود تا از آسيب ديدگي بدن جاو گيري شود . بعد از اين گونه حركتهاي نرم و اوليه ي بدن براي انجام نرمش هاي قدرتي و سرعتي

آماده شده و هيچ مشكلي از نظر نرمشي و گرم كردن بدن بوجود نمي آيد.

البته همراهان عزيز توجه داشته باشند ما در برنامه ريزي جلسات هفتگي فقط حركت هاي نرمشي را نوشتيم و اگر بخواهيم برنامه ريزي كلي براي كاركردن در بايشگاه را بنويسيم بايد به نكات ديگري نيز توجه داشته باشيم ، بطور مثال (آموزش تكنيك – آموزش ضربات پا – آموزش مبارزه – بدنسازي رزمي و ...)

نمونه اي از جلسات تمريني هفتگي براي همراهان بطور ساده چنين است:

روز اول:بعد از حركات نرمشي آموزش تكنيك و اجراي تكنيك (روزتكنيك)

روز دوم:بعد از حركات نرمشي آموزش ضربات پا (روزضربات )

روز سوم:بعد ازحركات نرمشي آموزش مبارزه و بدن سازي رزمي (روز مبارزه )

اين برنامه براي 3روز تمرين درهفته بطور كلي طرح ريزي شده است .

توجه:

در برنامه هاي نرمشي بايد بخشي از حركات را در حالت دو (دويدن)انجام دهيم كه بهترين نرمش بدن خصوصا قلب ،دويدن مي با شد.

حرکات نرمشی هررشته ورزشی نسبت به نوع حرکات و تکنیکها ی آن رشته ورزشی طرح ریزی می شود و عواملی مانند گرمی و سردی هواونوع تغذیه ،محیط تمرین ( سرپوشیده یا هوای آزاد ) بروی برنامه ی ورزشی تاثیر زیادی دارد .

در هنر کانگ فو تو آ این مورد بطور عمیق ودقیق بررسی شده است واز نظر علم فیزیولوژی بدنی نرمشهاوحرکاتی انتخاب شده که باعث تقویت عمومی بدن (عضلات ،مفاصل ،استخوانها ودستکاهای داخلی بدن ) شده واز آسیب دیدگی آنها جلوگیری می کند.

حرکات نرمشی که در هنر کانگ فو ارائه شده است باعث هماهنگی اعصاب وعضلات به بهترین حالت شده و آمادگی جسمانی را به حد اعلای می رساند.

تغذیه در کانگ فو:

چون حرکات ورزشی یا به طورحرکت در بدن و رابطه مستقیم با سوخت و ساز بدن (تغذیه ) دارد، مختصری در باره تغذیه همراهان آن طور که می توانم و تجربه کردم بطور ساده و مفید برای همراهان می نویسم:

بحث تغذیه در ورزش خیلی مهم است ، متاسفانه بیشتر ورزشکاران به این مسئله توجه کافی ندارند و یا دچارافراط و تفریط در تغذیه می با شند .

بعضی از داروهای نیرو زا و بعضی ازمکمل های غذایی خود سرانه استفاده می کنند و غافل از اثرات سوء این داروها و مکملهابر روی بدن انسان می باشند ، این حقیقت را باید بدانیم که یک ورزشکار خوب و سالم کسی است که با تغذیه سالم و طبیعی بر قدرت وسرعت خود بیفزاید نه با داروهای نیروزا و غیره که ضایعات جبران ناپذیری بر بدن انسان وارد می سازد.

تغذیه خوب پر خوری نیست بلکه به اندازه خوردن است

یک همراه طریقت دانایی باید از حداقل هزینه وامکانات بطور مطلوب استفاده کند و تغذیه خوب وسالمی داشته باشد تا از آسیب دیدگی عضلات و مفاصل بدن در اثر کمبود مواد معدنی وویتامین ها و ... جلوگیری کند .

روش ساده ای که استادان بیان کرده اند واین تجربه کرده ام در حد توان خود برای همراهان می نویسم تا چه قبول افتد و چه در نظر آید .

در هر فصل از میوه ها و سبزیجات آن فصل بطور مفید استفاده کنیم . از سبزیجات تازه و سالم استفاده کنیم

خوردن کلم، کاهو،هویچ ، گوجه فرنگی در تامین فیبر های غذایی و مواد معدنی وویتامین ها تاثیر زیادی در بدن دارد و سعی کنیم در برنامه غذایی هر روز مقداری سیر بهمراه غذا خورده شود .

صبحانه نقش مهمی در تغذیه ی سالم دارد باید در صبحانه ها از شیر استفاده کنیم .

خوردن چند عدد خرما بهمراه شیر خیلی مفید می باشد . در صبحانه نیز از تخم مرغ استفاده کنیم ، بصورت آب پز بهتر می با شد.

اگر در کنارتغذیه معمولی خودمان موارد بالا را رعایت کنیم با رعایت این بیت از فرهنگ ایرانی درباره تغذیه:

نه چندان بخور که از دهانت برآید

نه چندان که از ضعف جانت برآید

هیچ کمبودی برای یک همراه از نظر تغذیه بوجود نمی آید .

موارد بالا نتیجه ی سال ها تجربه می با شد .

به همراهان ورز شکاران عزیز بعنوان دوست و یک همراه یاد آوری می کنم که هیچ وقت در دام داروهای نیروزا ومکملهای غذایی نیافتند که باعث ضرر جانی جبران نا پذیری می شود.

البته مکملهای غذایی برای کسانی که اسیب دیدگی دربدن خود دارند با نظر پزشک معالج خیلی مفید می -باشد وباعث ترمیم و بهبود سریع اسیب دیدگی می -شود. اما فقط به تجویز پزشک در طول مدت زمان درمان.

متاسفانه بیشتر نوجوانان و جوانان در اثر عدم آگاهی در دام بعضی از سودجو یان وشهرت طلبان می افتد و کور کورانه از مکملهای غذایی وداروهای نیروزا استفاده می کنند ولی چند سالی طول نمی کشد که پشیمان میشوند (در اثر عوارض و بیما ریهای قلبی و غیره) ولی دیگر پشیمانی سودی ندارد ،بخاطر دو سه سال خود نمائی وناآگاهی باید درد ورنج سختی را تا آخر تحمل کنند واز ورزش ومیادین ورزشی دورمی افتند و بیشتر این افراد حتی توانائی انجام دادن حرکتهای سبک را هم از دست می دهند که بزرگان گفته اند:

جوانان باطل اندکی است وحق همیشگی است

واین وظیفه همه مربیان واساتید محترم ورزشی است که به ورزشکاران در باشگاها این نکات و مطالب را بطور دقیق وکا مل بیان کنند ونوجوانان و جوانان عزیزرا آگاه سازند.

شهرت و مقام چیزی نیست که بخاطر آن زندگی انسان ها را به خطر انداخته و باعث بیماری نوجوانان و جوانان شد . که در فرهنگ ایرانی این چنین آمده است ای همراهان:

چشم روشن ساز از اندیشه ها

کارها بین ز ابتدا تا انتها

عاقلی جز پیش بینی بیش نیست

وای آن گو عاقبت اندیش نیست

پس ای همراهان بهوش باشیم و بکوشیم تا با تغذیه سالم از مواد طبیعی همیشه سالم و ورزشکار باشیم .

فلسفه ی لباس سیاه کانگ فو

سیاهی گر ببینی نور ذات است به تاریکی درون آب حیات است

لباس یا پوشش بدن نقش مهمی در هنر های رزمی دارد وحرکت دارد .

+ نوشته شده توسط حسین در سه شنبه سی و یکم شهریور ۱۳۸۸ و ساعت 13:22 |